Fuskaajat ry:n säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Fuskaajat ry. Sen kotipaikka on Seinäjoki ja toimialueena Etelä-Pohjanmaa.


2 §

Yhdistyksen tavoitteena on toimia taloudellista voittoa tavoittelematta jäseniensä yhdyssiteenä ja edistää tanssiurheilun ja tanssikulttuurin kehittämistä toimialueella.


3 §

Tarkoituksiensa toteuttamiseksi yhdistys

     1) pyrkii yhteistyöhön muiden tanssiurheilujärjestöjen kanssa amatööritanssiurheilun kehittämiseksi,

     2) pyrkii yhteistyöhön muiden tanssikulttuuria harrastavien järjestöjen kanssa,

     3) voi järjestää valmennus-, kilpailu- ja näytöstilaisuuksia,

     4) harjoittaa tiedonvälitystä tanssiurheilua sekä tanssikulttuuria koskevissa asioissa,

     5) voi toimia alan valtakunnallisten keskusjärjestöjen jäsenenä.

Yhdistyksellä ei ole puoluepoliittisia tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys hankkii varoja keräämällä jäsenmaksuja ja kannattajajäsenmaksuja sekä järjestämällä asianomaisella luvalla arpajaisia, varoja, keräyksiä tai erilaisia juhla- ja huvitilaisuuksia. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia tai jälkisäädöksiä, omistaa toimintaansa varten kiinteistön sekä harjoittaa alansa julkaisutoimintaa sekä kioski- ja ravitsemusliikettä - kahta viimeksi mainittua ainoastaan yhdessä paikassa.


4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen, joka sitoutuu näitä sääntöjä noudattamaan ja jonka yhdistyksen hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kannattajajäseneksi voi hallitus hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Ilmoittautuminen jäseneksi tehdään kirjallisesti hallitukselle. Jäseneksi liittyvän on annettava henkilötiedot itsestään yhdistyksen jäsenluetteloa varten.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta kokouksen pöytäkirjaan.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka erittäin ansiokkaalla tavalla on tukenut yhdistyksen pyrkimyksiä tai jolle yhdistys muuten tahtoo osoittaa erityistä kunnioitustaan.


5 §

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen tai päätösten vastaisesti taikka jättää jäsenmaksunsa suorittamatta. Erotetulla on oikeus valittaa asiasta yhdistyksen kokoukselle jättämällä kirjallisen valituksen hallitukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.


6 §

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksun ja kannattajajäsenmaksun suuruuden ja maksuohjelman päättää yhdistyksen varsinainen kokous. Mahdollisesta ylimääräisen jäsenmaksun perimisestä päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenet ovat jäsenmaksuista vapaat.


7 §

Päätäntävaltaa yhdistyksessä käyttää yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen kokouksessa ovat oikeutettuja olemaan läsnä ja käyttämään puheoikeutta kaikki yhdistyksen jäsenet.

Äänestyksiin, vaaleihin ja päätöksentekoon ovat oikeutettuja kuitenkin vain varsinaiset jäsenet, jotka ovat suorittaneet erääntyneet maksunsa vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja kunniajäsenet. Kannattajajäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.


8 §

Yhdistyksellä on yksi varsinainen kokous. Kokous pidetään maalis-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, mikäli hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksesta.


9 §

Yhdistyksen varsinainen kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä jäsenkirjeellä tai lehti-ilmoituksella vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle edellä mainitulla tavalla vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava sääntömääräisten asioiden lisäksi käsiteltävät asiat.


10 §

Mikäli jäsen haluaa varsinaisessa kokouksessa käsiteltävän jonkin erityisen asian, lähettäköön siitä kirjallisen esityksen hallitukselle vähintään kaksikymmentä (20) päivää ennen kokousta.


11 §

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä lukuun ottamatta niitä asioita, joissa näiden sääntöjen tai yhdistyslain mukaan vaaditaan määräenemmistö kokouksissa annetuista äänistä.

Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövalinnoissa arpa, muissa kysymyksissä voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide.


12 §

Yhdistyksen kokouksessa pidetään pöytäkirja, johon merkitään läsnä olleiden nimet ja tehdyt päätökset. Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat pöytäkirjan, ja sen varmentavat oikeaksi kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat.


13 §

Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

     1) Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

     2) Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

     3) Todetaan läsnäolijat.

     4) Todetaan laillisuus ja päätösvaltaisuus.

     5) Käsitellään hallituksen laatima vuosikertomus tileineen ja tilintarkastajien niiden johdosta antama lausunto sekä vahvistetaan tilipäätös.

     6) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle.

     7) Päätetään ylijäämän käyttämisestä ja alijäämän peittämisestä.

     8) Käsitellään hallituksen laatima seuraavan kauden toimintasuunnitelma.

     9) Määrätään jäsenmaksujen ja kannattajajäsenmaksujen suuruus ja maksuohjelma.

     10) Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot.

     11) Hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavalle tilikaudelle.

     12) Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja seuraavalle kaudelle.

     13) Valitaan muut hallituksen jäsenet.

     14) Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavalle kaudelle.

     15) Nimetään toimikunnat eri vastuualueille seuraavalle kaudelle.

     16) Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


14 §

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.


15 §

Yhdistyksen liittymisestä muihin järjestöihin päättää yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.


16 §

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitaja lisäksi kahdesta kuuteen (2 - 6) jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan yhdeksi toimintakaudeksi kerrallaan.


17 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on puolet muista jäsenistä paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten jakautuessa tasan voittaa asiakysymyksissä puheenjohtajan kannattama mielipide, henkilövalinnoissa ratkaisee arpa.

Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kannatetut ehdotukset, äänestykset ja tehdyt päätökset ja jonka puheenjohtaja ja sihteeri varmentavat allekirjoituksillaan ja joka tarkistetaan seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Hallituksen kokouksista on ilmoitettava joko kirjallisesti tai suullisesti hallituksen jäsenille siten, että kutsu tavoittaa jäsenen viimeistään kolme (3) päivää ennen kokousta.


18 §

Hallituksen tehtävänä on:

     1) kutsua koolle yhdistyksen kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat,

     2) panna täytäntöön yhdistyksen kokouksen päätökset,

     3) hoitaa yhdistyksen hallintoa ja taloutta sekä huolehtia tilinpidosta sekä vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen valmistamisesta,

     4) valmistella seuraavan kauden toimintaesitys,

     5) valita keskuudestaan toimikuntien puheenjohtajat,

     6) kutsua toimikuntiin jäsenet,

     7) huolehtia yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavan toiminnan järjestämisestä ja tarvittaessa toimihenkilöiden valitsemisesta,

     8) edustaa yhdistystä,

     9) pitää jäsenluetteloa, hyväksyä uudet jäsenet,

     10) tehdä esitykset yhdistyksen kokoukselle mahdollisten kunniajäsenten kutsumisesta tai ansiomerkkien myöntämisestä,

     11) valita yhdistyksen edustajat niiden järjestöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on, sekä valita, kuka tai ketkä käyttävät yhdistyksen äänivaltaa em. kokouksissa.


19 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, heistä kaksi yhdessä.


20 §

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi, ja toimintakausi on varsinaisten kokousten välinen aika.

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valittujen tilintarkastajien tulee hyvissä ajoin ennen varsinaista kokousta suorittaa tarkistuksensa ja antaa siitä viimeistään kaksi viikkoa ennen varsinaista kokousta hallitukselle yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitettu kertomuksensa ehdotuksineen vastuuvapauden myöntämisestä tai kieltämisestä ja viimeksi mainitussa tapauksessa esityksensä tarpeelliseksi katsomikseen toimenpiteiksi.


21 §

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on mainittu kokouskutsussa ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.


22 §

Yhdistys voidaan purkaa yhdistyksen kokouksessa, jos purkamisesta on mainittu kokouskutsussa ja jos purkamista kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Siinä kokouksessa, jossa tehdään päätös yhdistyksen purkamisesta, on myös päätettävä, miten yhdistyksen omaisuuden ja sitoumusten kanssa menetellään ja kenen huoleksi jätetään niiden selvitys. Suoritusten jälkeen mahdollisesti jäävät varat luovutetaan jollekin rekisteröidylle yhdistykselle tai järjestölle, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien edistämiseksi.

Fuskaajat ry

Liity postituslistalle